Porotherm tégla, Profi, HS tégla, falazóelem, áthidaló

  • Az oldal üzemeltetője:

    Hofstädter Építőanyag Centrum
    2085 Pilisvörösvár,
    Budai út 20/c.

  • Porotherm tégla akció Használja ki a szezon legkedvezőbb tégla akcióját és ne várja meg míg a gyárak felemelik áraikat.
  • Porotherm Profi Porotherm Profi rendszert kizárólag szakemberek építhetik. Önnek már van hozzá szakembere? Ha nincs keresse fel cégünket és mi ebben is segítségére leszünk.
FőoldalAdatvédelem
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

www.porothermtegla.hu
1. PreambulumA Hofstädter Építőanyag Centrum Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.porothermtegla.hu domain névenelérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Porotherm téglák és a Porotherm építési rendszer, valamint kiegészítő termékeknek interneten történő bemutatása, kiskereskedelmi értékesítése és - igény szerint - házhozszállítása a vásárlók részére.


Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.


A honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.


2. Fogalmak


Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:


2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel,illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.


2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése,felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikaijellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.


2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.


2.4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.


2.5. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.


2.6. Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárkiszámára hozzáférhetővé tétele.


2.7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.


2.8. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körűvagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez


3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei


Szolgáltató adatai


Cégnév Hofstädter Építőanyag Centrum Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2085 PILISVÖRÖSVÁR, BUDAI ÚT 20/C

Képviselő neve: HOFSTäDTERGÁBOR

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez

Cégjegyzékszám: 13-09-083346

Nyilvántartóhatóság: Pest Megyei Bíróságmint Cégbíróság

Adószám: 11915001-2-13


Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Pénzforgalmi jelzőszám: 11742245-20056302-00000000


4. Az adatkezelőnyilvántartásba vételi azonosítójaTekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban állófelhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapjánaz adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.


5. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja


5.1. Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító és szállítási, számlázási adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.


5.2. Az adatkezelésre a www.porothermtegla.huhonlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználóka hozzájárulást a regisztrációval adják meg.


5.3. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján,az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. éviCVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.


6. A kezelt adatok köre


6.1. Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejezőidőpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózásáta rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagya felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

6.2. Regisztrált felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

·          Név

·         Telefonszám

·          Email

·         Szállítási cím

·         Számlázási adatok7. Az adatkezelés célja


7.1. A személyes adatok kezelésének célja:

 a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;

 a Honlapon történő szerződéskötés és igény szerint a kiszállítás lehetővé tétele;

 a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;

 illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

 a törvény által elrendelt adatkezelésekés adatszolgáltatások teljesíthetősége.7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.


7.3. Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.


7.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat - a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában - közvetlen üzletszerzési célra nem használjafel.


8. Az adatkezelés időtartama


8.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.


8.2. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.


8.3. Az adatok törlésére - a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által - az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.


9. Adattovábbítás,adatfeldolgozás


9.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.


9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.


9.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.


10. Adatbiztonság


10.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.


10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.


11. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei


11.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.


11.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó,általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belülírásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.


11.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.


11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím:. 2085 PILISVÖRÖSVÁR, BUDAI ÚT20/C                                                               

Email: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez

Telefon: 06-26/332-647                                                            


11.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez   e-mail címen.


11.6. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV.törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf.40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).


12. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása12.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.


12.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: [2011-06-06]